Brigitte Abbot, Shane Tsubaki, Shelby Ogasawara, Todd Tripp