(from left) Jose Sanchez-Delos Santos, Adam Beyer, Alexander Chicano, Reid Fujishige, Thad Ferguson, Xiao Ming Cheng, Yan Peng Xiao and Dane Basques

(from left) Jose Sanchez-Delos Santos, Adam Beyer, Alexander Chicano, Reid Fujishige, Thad Ferguson, Xiao Ming Cheng, Yan Peng Xiao and Dane Basques

(from left) Jose Sanchez-Delos Santos, Adam Beyer, Alexander Chicano, Reid Fujishige, Thad Ferguson, Xiao Ming Cheng, Yan Peng Xiao and Dane Basques