Whitney & Elizabeth Vellalos, James & Janet Hochberg