MW-Paina-062613HawaiiBest-13

Jon Kobashigawa, Don Asam, Emi Espinda, Leighton Miyakawa and Jay Kaneshiro