Savory Salsa Complements Fresh Fish

120711_hc

Yoshinori Kojima - Morimoto Waikiki

Morimoto Waikiki regional chef Yoshinori Kojima

This image has been viewed 103 times
Bookmark the permalink.